Strona główna » Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancji

Gwarancja na domki

Na nasze domki udzielamy 3-letniej gwarancji. Są nią objęte wady materiałowe.
Szczegóły dotyczące gwarancji są określone w warunkach gwarancji poniżej. Klient,
składając zamówienie na domek, oświadcza, że zna warunki ogólne sprzedaży
oraz zapoznał się i akceptuje warunki poniższej gwarancji.

 

Warunki gwarancji 

 

§1 Producent domów drewnianych „Alpina Sp z o.o.” udziela Nabywcy gwarancji. Gwarancja dotyczy konstrukcji produkowanych i montowanych przez Producenta. W przypadku montażu domku przez ekipę Producenta, gwarancja na konstrukcję domku udzielona jest na okres 1 roku od momentu zakończenia montażu (odbioru budynku).

 

§2 1. Producent zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobach usunięcia wad oraz ich kwalifikacji 2. Gwarancją objęte są wady konstrukcyjne, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków: a) wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji. b) Nabywca poinformował producenta o usterce w momencie jej powstania oraz podjął kroki mające na celu zabezpieczenie wyrobu przed nasileniem się usterki powodującym dalsze jego uszkodzenie. c) wyrób był zabezpieczony zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta środków do impregnacji i konserwacji drewna 

 

§3 Producent zastrzega sobie prawo do jednostronnego wyboru formy rekompensaty z tytułu reklamacji: - zwrot kosztów zakupu i wymiany uszkodzonego elementu po cenach rynkowych - dostawa zamiennika dla reklamowanego elementu do samodzielnej wymiany przez Nabywcę - naprawa wadliwego elementu przez ekipę Producenta - wymiana uszkodzonego elementu przez ekipę Producenta W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Producent w związku ze zgłoszeniem, w szczególności kosztów dojazdu i kosztów pracy ekipy. Zwrot kosztów, dostawa zamiennika, naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny, jeżeli Producent stwierdza, że wady są niemożliwe do usunięcia 

 

§4 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z przyczyn innych niż wady tkwiące w produkcie. 2. Gwarancją nie są objęte: a) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem i zaniedbań. b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji i konserwacji – szczególnie niewłaściwej impregnacji. c) okresowe czynności konserwacyjne (impregnacja, odświeżanie uszczelnień silikonowych, regulacja zawiasów itp), do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w okresie użytkowania, nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych. d) różnice w tonacji kolorystycznej wynikające ze struktury i właściwości drewna, działania promieni słonecznych i opadów atmosferycznych, działania sinizny drewna. 

e) drobne szczeliny i pęknięcia wzdłużne w drewnie oraz na łączeniu elementów, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału, f) uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. gradobicie i burze) lub ingerencja ptactwa, g) postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji i impregnacji, h) wycieki żywicy, które należy usunąć mechanicznie i) wady powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, wojny, powodzie, pożary, włamania itp. j) stolarka okienno-drzwiowa i okiennice impregnowane przez Nabywcę we własnym zakresie nie podlegają gwarancji. k) papa podkładowa lub papa wierzchniego krycia stosowana przez Producenta jako tymczasowe pokrycie dachu na okres nie dłuższy niż 30 dni l) uszkodzenia  będące następstwem dostawania się na posadowienie opadów atmosferycznych oraz niewłaściwej wentylacji legarów ł) uszkodzenia powstałe w wyniku wykonania przez Nabywcę posadowienia niezgodnie ze schematem ustalonym z Producentem lub projektem budowlanym  oraz posiadającym wady technologiczne m) uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez Nabywcę we własnym zakresie.

 

§5 Bezwzględnym obowiązkiem Nabywcy jest dokonanie właściwego zabezpieczenia drewna (kilku warstwowej impregnacji) zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta środka impregnującego niezwłocznie (najszybciej jak to możliwe, zwykle max. do 2 dni) po zakończeniu montażu. Dotyczy to także sytuacji, gdy Producent dokonał wstępnej np. jednowarstwowej impregnacji po montażu.  Producent domku zobowiązuje się, do bezpłatnej konsultacji z Nabywcą (np. telefonicznie) w zakresie wyboru środka konserwującego Obowiązkiem Nabywcy jest, aby fakt dokonania impregnacji udokumentować np. poprzez przesłanie zdjęć z dokonanych prac na adres emailowy Producenta, opisanie dokładnego procesu impregnacji (daty nakładania każdej z warstw, dokładnej nazwy zastosowanych środków w każdej warstwie), zachowanie dowodów zakupu środka impregnującego (wymagane przez wszystkich producentów farb i impregnatów) itd. Nabywca jest także zobowiązany do wykonywania okresowych czynności konserwacyjnych: - zwykle co 24-36 miesięcy malowanie impregnatem zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego lub częściej, jeżeli wymaga tego pogarszający się stan powłoki ochronnej - co 6-24 miesiące (lub wcześniej, w związku z osiadaniem budynku drewnianego) odświeżanie uszczelnień silikonowych w okolicy okien, drzwi i innych.   - okresowo regulacji mogą potrzebować także zawiasy przy drzwiach i oknach (w wyniku osiadania domku, zmiany wilgotności drewna pomiędzy okresami suchym i wilgotnym, wymogami technologii: drzwi i okna nie są mocowane do ścian “na sztywno”) - zewnętrzne powierzchnie poziome (podłoga tarasu, listwy barierek, wiatrownice dachu) mogą wymagać dodatkowych warstw impregnacji oraz częstszego zabezpieczania ich, ze względu na intensywniejsze działanie wilgoci 

 

§6 1. Gwarancja traci ważność w przypadku: a) samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją, b) przeprowadzenia w budynku tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń. c) niezastosowania się do obowiązku wykonania prac zabezpieczających drewno niezwłocznie po montażu oraz ich udokumentowania, a także okresowych czynności konserwacyjnych. 

 

§7 W sprawach nieuregulowanych gwarancją mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie prowadzenia procedury gwarancyjnej. Gwarancja obejmuje pierwotnego nabywcę produktu i nie może być transferowana 


Przejdź do strony głównej
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu